SHODAN KOBUDO KATA  

Chibanna no Sai
00:52
Tokuyama no Tonfa
00:48
Suishi no Kan
01:31